BIM100(บิม100) นวัตกรรม APCO คณะนักวิจัย Operation bim สกัดจากธรรมชาติ 100% GM-1จากมังคุดต้านมะเร็ง เพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับปัญหา เช่น มะเร็ง ข้อเข่าเสื่อม สายตาเสื่อม เบาหวาน สะเก็ตเงินฯ

              โรคมะเร็งคืออะไร

         โรคเบาหวานเกิดจากอะไร

                โรคข้อเข่าเสื่อม

       ซีสต์ เนื้องอก และเซลล์มะเร็ง

      วุ้นตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม

              เบาหวานควบคุมได้

     สาเหตุข้อเข่าเสื่อมงานวิจัยAPCO

          HIV สงบ ด้วยภุมิกันบำบัด

     มะเร็งต่อมลูกหมากรามไปกระดูก

       นวัตกรรมapco กับผู้ป่วยมะเร็ง

มังคุดต้านมะเร็งรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

 
       

 

Visitors: 13,454