ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

  ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

Mangosteen Research & Development Center (Thailand)

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย operation bim

มังคุดต้านมะเร็ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย  จัดตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2551 โดยนักวิจัยไทยที่ได้ทำการวิจัยสาระรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทยที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารในมังคุดให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล  ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเวลา และงบประมาณจากการทำการวิจัยซ้ำซ้อน
 2. เพื่อประสานให้นักวิจัยร่วมวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย อาทิเช่น  การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มังคุดไทยในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ ในคนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่สูง
 3. เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงาน และข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมที่มั่นคง และยั่งยืนกับชาวสวน และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสวนในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เกิดประโยชน์แก่นักอุตสาหกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม  และเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยเองในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม
 4. เพื่อนำเสนอผลงาน และข้อมูลงานวิจัยสารในมังคุดจนถึงปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับวงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ  สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในประโยชน์  จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด

นักวิจัย Operation BIM ที่ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

ผลงานวิจัย

ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเคชั่น และฤทธิ์ต้านมาเลเรีย ของสารแซนโธนส์ จากมังคุด

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ LDL ในหลอดเลือดเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเกิดตะกรัน(plaque)  ซึ่งเมื่อสะสมมากขึ้น ในผนังหลอดเลือดจะนำไปสู่ในภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) GM-1 เป็นสารแซนโทนที่มีมากในเปลือกมังคุด  ซึ่งได้แสดงความสามารถยับยั้งปฏิกริยาออกซิเดชั่นของ LDL ครั้งแรกในปี 1995 และในอีกหลายปีต่อมา  สารอนุพันธุ์หลายชนิดของ GM-1 ออกฤทธิ์ยับยั้งได้ดีกว่าสารต้นแบบ  ซึ่งแสดงว่า เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของ GM-1 ได้โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลบางส่วน

GM-1 และอนุพันธ์ของ GM-1 สามารถยับยั้งเชื้่อมาลาเรียน ต้านออกซิเดชั่น และยับยั้งเอนไซม์ eukaryote protein kinases และ cyclic nucleotide-binding phosphatase ได้ด้วย

 นวัตกรรมAPCO คณะนักวิจัย Operation BIM

คณะนักวิจัย Operation bim (Apco)

1.  ศาสตราจารย์  ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา     ประะธาน และกรรมการผู้จัดการบริษัท  เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม    ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพ  ปั้นทอง     ภาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลังเชียงใหม่ 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  องค์ไชย  (แย้มนิยม)  ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสารวลักษณ์   พงษ์ไพจิตรา   ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 Operation BIM ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 ประวัติ ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim (APCO/แอปโก้)

 • เตรียมอุดมศึกษา นักศึกษา ปีที่ 1 มหาวิทยลัยแพทย์ศาสตร์
 • ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัย Tasmania, Australia
 • Post - doctoral Fellow (NIH), University of Connecticut U.S.A
 • Post - doctoral Fellow (NSF), University of Pennsylvania U.S.A

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดี - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์
 • Guest Sdientist - Japan Society for the Promotion of Science
 • Guest Scientist - German Cancer Research Center

งานวิจัย

 • ผลงานวิจัยพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ 80 เรื่อง
 • เจ้าของสารสกัดจากผลส้มการ์ซิเนีย สูตร Super Hi - Soi
 • เจ้าของผงานสารสกัดจากเปลือกมังคุด สูตร GM - 1
 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร SlimSAFE  ในครีมกระชับสัดส่วน
 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร Slimface  ในโลชั่นกระชับรูปหน้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) APCO
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียนไลฟ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมงานวิจัยและปรึกษาปัญหาสุขภาพ

โทร 062 882 9695

ADD Line ID : @apcocenter

 

#นวัตกรรมapco #เอเซียนไฟย์โตซูติคอลส์ #Operation bim

 

บทความเกี่ยวกับงานวิจัย apco คณะวิจัย Operation bim (บิมร้อยเพื่อสุขภาพ),bim100คืออะไร,operation bimคืออะไร,ภูมิบำบัดคืออะไร

งานวิจัยAPCOcap นักวิจัย operation bim เกี่ยวกับติดHIV (โรคเอดส์)

บทความเพื่อสุขภาพ

Visitors: 148,532